Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

Emlékkereszt az egykori Szent Márton templom helyén

Jánosháza Város Önkormányzata, a jánosházai Keresztelő Szent János Plébánia
és a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsa március 24-én délelőtt emlékkeresztet és információs táblát avatott az elpusztult VARSÁNY település és annak egykori SZENT MÁRTON temploma helyén, Jánosháza közelében.

Varsány település történetének fontosabb korszakai.

XII – XIV. század – Varsány nemzetségi  bírtokközpont

1192  Varsány (Wossian) első említése a szentgotthárdi apátság alapítólevelében

1257 – Varsány és Karakó határának leírása. Varsány ebben az időszakban a környék birtokközpontjának tekinthető.  Területe ekkor magában foglalta több később önállóvá vált település (Jánosháza, Irnosdháza, stb.) határát is.   A falu bírtokosai ebben az időben a Bucsai majd a Varsányi család

1337-ben egy oklevél már konkrétan megnevezi Varsány (Vossyan) Szent Márton egyházát, amely kőből épült és tornya is volt.

XIV. – XVI. század  – Varsány —- a (nagy)somlói majd a jánosházi vár tartozéka

1341 Több más környékbeli településsel együtt Somló várának tartozéka

1413 Egy oklevél Varsány bírtokosaként Bucsai Gergelyt, a település Szent Márton templomának plébánosaként pedig Gergelyt említi („Gregorio plebano ecclesiae beati Martini confessoris de Worssan”)

1549 A Choron család tulajdona, a falu ez időtől kezdve Jánosháza várához tartozik

Az 1500-as évek közepén Varsány számos Kemenes-vidéki községgel együtt a reformáció lutheránus irányzatát választja.

1600 – 1683 Varsány fokozatos pusztulása

A hódoltság határán lévő falu a töröknek és a magyar földesúrnak is adózik. A rövid időszak alatt a falu többször elnéptelenedik, majd újra települ.

1614, majd 1630 Varsány evangélikus lelkésze Meskó Pál

1625 Varsány a Nádasdy család tulajdona. A súlyos jobbágyterhek miatt a lakók közül több elköltözött, ezért a porták egy része üresen áll. (Csankó Pál, Hedeg? Máté)

1630 A koppányi basa 20 forinttal növeli az adójukat, mert a varsányiak „esztendőkkel előtte” egy emberüket levágták

1637 A sági apátság és a kocsiak közötti perben több varsányit is kihallgatnak. (Az érintettek: Csankó Mihály, Csankó Pál, Kesző Benedek, Vidos Mihály.)

1651 Evangélikus lelkész Ferrari Sámuel

Musay Gergely 1661-es vizitációja során Varsány korábbi evangélikus anyaegyházát említi. Ebben az évben a falunak más sem papja, sem tanítója nem volt.

1671 Varsányt puszta faluhelyként említik (részben Batthyány tulajdon

1677-ben a Jánosházá várához tartozó jobbágyfalvak között sorolják fel.  

A falu az 1683-as török hadjárat után, számos más kemenesaljai községhez (Vérkő, Irnosdháza, Eny, Bekeny) hasonlóan már nem épül újjá.

XVIII. szd – Varsány már nem önálló falu, hanem -uradalmi major

1721 – Varsány puszta faluhely – 7 elpusztult jobbágytelke a jánosházi uradalomhoz tartozik.

1726 Varsány praedium

1700-as évek első fele  – „A kissomlyóiak Varsány praedium erdejének nagy részét kiirtották, helyén szántóföldet alakítottak ki. Az uradalom előzetes hozzájárulásával a többi részt is ki akarják írtani.”

1735 Varsány praedium – Kéry, Erdődy, Vajda családok tulajdona,  300 db sertést makkoltatnak.

1769 Varsány praedium a jánosházi uradalomhoz tartozik. Erdődy tulajdon

XIX. század-tól Varsány dűlőnévként él tovább

(Forrás: http://www.viasanctimartini.eu/hireink/2017-marcius-24-1430-emlekkereszt-es-informacios-tabla-avatasa-janoshaza—varsany)

Az avatáson köszöntőt mondott Kiss András Jánosháza Város polgármestere, aki beszédében elmondta:

Ha az itt szántó gépek, ma kifordítanának a földből egy cserépdarabot, az szavak hiányában is sokat mesélne nekünk, hiszen egy mára a feledés homályába veszett múlt kiáltását hordozza magán.
A mi feladatunk és kötelességünk az, hogy meghalljuk ezt a kiáltást, emléket állítsunk annak, amit elsodortak az évszázadok, hogy örökül hagyjuk, tovább adjuk az utánunk következőknek.
… A mai naptól a középkorban épült, mára elpusztult és sokak számára elfeledett, a szegények és elesettek pártfogójáról elnevezett Szent Márton templom helyét emlékkereszt őrzi. Ezzel egyidejűleg pedig Jánosháza is bekapcsolódik és elfoglalja helyét a Szent Márton európai kulturális útvonal hálózatában.
Múlt, jelen és jövő ezennel összekapcsolódott.

Orbán Róbert a Szent Márton Európai Kulturális Útvonal Magyarországi Tanácsának elnöke elmondta:

A középkori Magyarországon több száz Szent Márton püspök és hitvalló tiszteletére szentelt templom állt. A történelem viharai következtében közülük nagyon sok elpusztult, így ma hazánk területén alig száz Szent Márton titulusú templom ismert.

A Szent Márton emlékév alkalmat ad arra, hogy a szent egykori kultuszhelyeit felkutassuk és megörökítsük.

A keresztet és az információs táblát S.E.R. DR. SZÉKELY JÁNOS az Esztergom – Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke és ROSTÁNÉ PIRI MAGDA esperes, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata alelnöke áldották meg.