Jánosháza

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal

9545 Jánosháza, Batthyány u. 2.
Telefon: +36 95 551-210
Fax: +36 95 551-213
E-mail: hivatal@janoshaza.hu

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján 2020. május 18-tól a veszélyhelyzet fennállása alatt az engedélyköteles tevékenység – a rendeletben meghatározott kivételekkel – bejelentés alapján is gyakorolható.

A bejelentést kizárólag az alábbi elektronikus utak valamelyikén lehet benyújtani:

 • ügyfélkapun,
 • elektronikus űrlap útján,
 • általános célú elektronikus kérelem űrlap (ePapír) szolgáltatás útján valamint
 • a bejelentes@janoshaza.hu email címre történő megküldéssel.

A bejelentésnek meg kell felelnie az engedélykérelemre vonatkozó jogszabályi feltételeknek. Nem kell viszont mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzetre tekintettel az ügyfélre aránytalan terhet jelent. Ezeknek a dokumentumoknak a tartalmáról az ügyfélnek a bejelentésében nyilatkoznia kell. A nyilatkozatban meg kell jelölni azokat a körülményeket is, amelyek miatt a melléklet csatolása az ügyfél számára aránytalan terhet jelent.

A bejelentés illetéke vagy igazgatási szolgáltatási díja az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a.

A bejelentés megtételétől számított nyolc napon belül – ha az eljárás során szakhatóság közreműködése is szükséges tizenkettő napon belül – hatóságunk értesítést küld a bejelentésről, melynek közlését követően a tevékenység megkezdhető. Az így bejelentett tevékenység a végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt végezhető.

Amennyiben a hatóság az értesítést a fenti határidőben nem küldi ki, az értesítést a határidő lejártát követő napon közöltnek kell tekinteni, amennyiben

 1. a bejelentés szerinti tevékenység a rendelet hatálya alá tartozik,
 2. a bejelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél a rendeletben meghatározott módon tették meg, és
 3. a b) pont szerinti feltételek a bejelentés megtételének automatikus elektronikus visszaigazolásával igazolhatóak.

A hatóság a bejelentés megtételét követő értesítés kiküldésére nyitva álló határidőn – nyolc illetve tizenkettő napon – belül a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

 1. a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik a rendelet hatálya alá,
 2. az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,
 3. a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,
 4. a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy
 5. a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Az eljáró hatóság a tevékenységet abban az esetben is megtiltja, ha ezt a szakhatóság kezdeményezi. A tevékenységet megtiltó végzés közlését követően a hatóság az általános szabályok szerinti engedélyezési eljárást folytat le, amely során a bejelentést kérelemként kezeli.

Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal